Català

Eva Borràs Balcells


Directora de Serveis Corporatius

Català
  Consultar versió abreujada

Terrassa, Barcelona

Nascuda el 1974

+34 678 55 25 71

contact@evaborras.pro

Imprimir Comenta'm Linkedin   Consultar versió abreujada

 • 2018Coach Training Program (ACSTH)
 • 2006-2007Cursat Postgrau en Funció Gerencial a l’Administració Pública (ESADE)
 • 1996 - 1997Màster en Banca i Finances (IDEC – UPF).
 • 1992 - 1996Llicenciatura en Ciències Econòmiques (UPF).

Lideratge i gestió del canvi:

Planificación estratégica:

Motivació d’equips:

Millora de circuits i processos:

Cerca de solucions creatives:

Català:

Castellà:

Anglès:

Francès:


 • 2018Coach Training Program (ACSTH)
 • 2006-2007Cursat Postgrau en Funció Gerencial a l’Administració Pública (ESADE)
 • 1996 - 1997Màster en Banca i Finances (IDEC – UPF).
 • 1992 - 1996Llicenciatura en Ciències Econòmiques (UPF).

Lideratge i gestió del canvi:

Planificación estratégica:

Motivació d’equips:

Millora de circuits i processos:

Cerca de solucions creatives:

Català:

Castellà:

Anglès:

Francès:

Àmplia experiència professional com a Directora de Serveis Corporatius/Gerent, actuant com a motor de canvi i liderant la millora contínua en la gestió dels recursos, l’organització i els processos.

Contribucions:

 • Promotora de la millora contínua mitjançant un lideratge per al canvi centrat en la transversalitat dels processos i la informació compartida.
 • Com a membre del Comitè de Direcció General, foment d’una governança regida per la transparència i la coherència de les decisions preses, així com pel rigor i la integritat corporatives.
 • Habituada a coordinar equips grans i heterogenis, no necessàriament amb dependència orgànica.
 • Direcció executiva dels Serveis Corporatius: Serveis Econòmics, RR.HH i Prevenció de Riscos Laborals, Organització, Assessoria Jurídica, Qualitat i Processos, TIC, Contractació i Compres.

Competències:

 • Capacitat analítica i visió estratègica en el plantejament de propostes de millora.
 • Executiva i creativa en la definició i implementació de possibles solucions.
 • Lideratge proper, basat en la delegació i l’empoderament dels comandaments intermitjos per a l’autogestió dels seus respectius departaments.
 • Alta capacitat per al disseny, organització i planificació de projectes d’abast transversal.
 • Domini dels diferents registres de comunicació: equip directe, proveïdors, sindicats, Consell de Govern, presentacions en jornades o congressos, etc.

Trajectòria professional

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

06/2019 Gerent

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

11/2015 12/2017Directora Economicofinancera

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

07/2011 07/2015Directora de l’Àmbit de Gestió de Governança i Economia

AJUNTAMENT DE SABADELL

09/2007 07/2011Directora de l’Àrea de Serveis Centrals

INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)

Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

05/2002 09/2007Gerent

05/2001 05/2002Cap d’Administració

DEPARTAMENT DE CULTURA - Servei de Gestió Econòmica

Generalitat de Catalunya

07/1997 05/2001Tècnica Superior Economista

Responsabilitats

06/2019

Gerent

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Estudiants: 14.000 (2018 - 2019)

Pressupost: 110 M€ (2019)

Personal Docent: 1.175 (2019)

Personal Administració: 700 (2019)

La Universitat Rovira i Virgili va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, al mateix temps que es creaven les altres universitats públiques territorials (Universitat de Lleida i Universitat de Girona), axí com la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona. Amb una clara vocació d’implantació descentralizada al territori, la URV disposa de 12 centres propis distribuïts entre Tarragona, Reus, Vila-Seca, Tortosa i El Vendrell i ofereix un ampli ventall d’estudis de les diferents disciplines acadèmiques que es concreta per al curs 2019-2020 en 50 graus i 52 màsters.

El Times Higher Education World University Rankings, que avalua 1.400 universitats de 92 països diferents, al 2019 situa la URV entre les 500 millors universitats en termes de qualitat docent i investigadora i l’ascendeix a la posició 78 si només es tenen en compte les universitats de menys de 50 anys,

La gerent depèn jeràrquicament de la Rectora i és membre del Consell de Direcció, del Consell de Govern, del Claustre i del Consell Social de la universitat.

L’any 2020, atès que la presidència de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va recaure per torn rotatori en la Rectora de la URV, la gerent de la URV va exercir de gerent coordinadora de les universitats al CIC (Consell Interuniversitari de Catalunya) i davant la Generalitat de Catalunya.

Assoliments professionals

 1. Definir un estil propi de comunicació adreçat al Personal d’Administració i Serveis, empàtic, proper i voluntàriament diferenciat dels formalismes inherents al món universitari. Això va permetre visualitzar "una nova manera der fer" i la voluntat d’escurçar la distància fins llavors existent entre la gerència i la realitat diària de les unitats i serveis, aconseguint establir un diàleg fluid, obert i honest respecte de les problemàtiques existents i les possibles solucions.
 2. Detectar i actuar sobre casos de burnout mitjançant sessions individuals de coaching d’impacte i organitzar, per a determinades unitats i serveis, sessions grupals de millora del lideratge, dels processos existents i de la importància de l’orientació de la unitat o servei respecte al seu usuari intern i/o extern per a prestar un bon servei.
 3. Treballar conjuntament amb la part social i l’equip de Gerència en la redacció del Pla de contingència per al curs 2020-2021 (pandèmia de COVID-19), consensuant cada redactat i aconseguint crear un vertader clima de treball en equip.

11/2015 12/2017

Directora Economicofinancera

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Hosp. Comunitari: 300.000 h. (2017)

Hosp. Terciari: 1,7 M h. (2017)

Pressupost: 475 M€ (2017)

Empleats: 4.500 (2017)

L’Hospital Clínic des de l’any 1996 s’organitza en instituts, els quals responen a diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, disposen de pressupost propi i funcionen amb autonomia de gestió dins del marc de l’Hospital.

Com a Directora Economicofinancera tenia responsabilitat orgànica sobre els departaments de: Pressupost i anàlisi econòmica, Contractació, Facturació, Tresoreria, Concertació, Processos i circuits econòmics i Reporting. Assumia a més la direcció funcional dels 17 caps econòmics d’instituts, àrees, centres i direccions transversals de l’Hospital.

Era, així mateix, la directora de referència final del personal administratiu de l’Hospital (+500).

Era membre del Comitè de Direcció General i del Comitè Executiu de l’Hospital, alhora que assessora convidada permanent del Consell de Govern de l’Hospital.

Assoliments professionals

 1. Aconseguir que els caps econòmics de les diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, molt heterogenis en quant a formació de base i edat, amb dependència funcional però no orgànica de la Direcció Economicofinancera, es reconeguessin com a equip -entre ells i amb el personal de Pressupost de Serveis Centrals-, treballessin amb criteris comuns, homogenitzessin coneixements i compartissin les bones pràctiques.
 2. Aconseguir que els departaments de la Direcció Economicofinancera, poc acostumats a treballar amb processos econòmics transversals, amb rivalitats històriques entre alguns d’ells, amb un personal que sentia que no se’l tenia en compte ni es posava en valor la seva feina, passessin a tenir sentiment de pertinença a l’equip de la Direcció Economicofinancera, estiguessin motivats i treballesin tenint en compte la informació que requeria el departament que venia a continuació en el flux del procés econòmic.
 3. Fixar un criteri global per a tot l’Hospital en referència al tipus de despeses que podien finançar-se amb el pressupost públic i les que calia que es financessin per altres vies.
 4. Dissenyar un nou model de relació econòmica entre Serveis Centrals de la Direcció Economicofinancera i els diferents Instituts/Àrees/Centres de l’Hospital amb autonomia pressupostària, de manera s’incentivés l’optimització de la despesa/inversió a nivell global de l’Hospital.

07/2011 07/2015

Directora de l’Àmbit de Gestió de Governança i Economia

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

Població: 88.000 h. (2015)

Pressupost: 119 M€ (2015)

Empleats: 509 (2015)

L’Ajuntament de Sant Cugat l’any 2011 s’estructurava en tres grans àmbits: Gestió de Serveis a les Persones, Gestió de Territori i Qualitat Urbana i Gestió de Governança i Economia. Les tres direccions d’àmbit responien tècnicament davant la gerència de l’Ajuntament i, políticament, davant de les seves respectives tinències d’alcaldia.

Com a Directora de l’Àmbit de Gestió de Governança i Economia tenia responsabilitat sobre els departaments de Serveis Econòmics; Qualitat, Processos i Gestió documental; Informació Corporativa; Comerç; Servei d’Ocupació Municipal i Promoció Econòmica, així com relació funcional ordinària amb Intervenció i Tresoreria.

L’any 2012 vaig acumular a les meves funcions les de Tresorera de la Fundació Sant Cugat Actiu i, el 2014, el càrrec de vocal de la Comissió Executiva Delegada de la Fundació Sant Cugat Actiu.

Assoliments professionals

 1. Reorganitzar les responsabilitats, funcions i circuits interns del department de Serveis Econòmics per fer-lo més eficient en termes de personal adscrit.
 2. Impulsar la Base de dades de Referència Única a l’Ajuntament, de manera que tota la informació disponible als diferents departaments es pogués explotar fàcilment, ja fos introduint un DNI (per trobar les actuacions municipals dutes a terme al voltant d’un ciutadà) o una adreça (per trobar les actuacions municipals dutes a terme al voltant d’un immoble o espai urbà).

09/2007 07/2011

Directora de l’Àrea de Serveis Centrals

AJUNTAMENT DE SABADELL

Població: 205.000 h. (2011)

Pressupost: 190 M€ (2011)

Empleats: 1.530 (2011)

L’ Ajuntament de Sabadell el 2007 s’estructurava en cinc àrees: Presidència, Serveis Centrals, Serveis a les Persones, Relacions Ciutadanes i Espai Públic, i l’àrea d’Urbanisme.

Com a Directora de l’Àrea de Serveis Centrals tenia responsabilitat sobre la gestió dels següents serveis: Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Serveis Econòmics, Informació Corporativa, Informàtica, Gestió Tributària i Recaptació, Serveis Generals, Tresoreria i Comerç. Em vaig encarregar també de la interlocució amb els sindicats i de la negociació del conveni laboral. Tenia així mateix una relació funcional ordinària amb Assessoria Jurídica, Intervenció i Secretaria General.

L’any 2009 vaig acumular a les meves funcions les de Gerent de l’organisme autonom Informàtica Ajuntament de Sabdell (IAS).

Assoliments professionals

 1. Endreçar la relacions amb els sindicats de l’Ajuntament en quant a drets i deures, complint puntualment amb els deures establerts per la normativa però diferenciant clarament els aspectes subjectes a negociació dels aspectes amb obligatorietat de comunicar únicament.
 2. Establir un circuit i cronograma de validació comú per als expedients de l’Ajuntament que havien d’aprovar-se al Ple municipal, de manera que tant la Intervenció com Secretaria disposessin de temps suficient per a revisar-los i sol·licitar la informació addicional que creguessin oportuna, garantint la seva correcció.

05/2002 09/2007

Gerent

INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)

Pressupost: 70 M€ (2007)

Empleats: 130 (2007)

L’ICIC (actualment ICEC) és una empresa pública que va ser creada l’any 2001, adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. S’encarrega de gestionar les subvencions i les aportacions reintegrables destinades a les empreses culturals de Catalunya, així com de fomentar la seva promoció internacional en fires i mercats especializats.

Les meves responsabilitats eren: establir els objectius i els criteris de treball dels serveis de caràcter intern (Recursos Humans, Gestió Econòmica, Assessoria Jurídica i Comunicació), negociar les condicions laborals amb el Comitè d’empresa, coordinar l’activitat global de l’ICIC, fixar l’ordre del dia i assistir amb el Director a les reunions mensuals del Consell Rector, i assessorar i substituir al Director quan es considerava necessari.

Assoliments professionals

 1. Foment de les aportacions reintegrables com a alternativa a les subvencions a fons perdut per al finançament dels projectes de les empreses culturals consolidades, introduint el concepte de co-responsabilitat de l’empresa cultural a l’hora d’assumir el risc del projecte a dur a terme.
 2. Negociació amb el sector financer català per tal d’obrir una nova línia de crèdit de tresoreria, préstecs per a inversions i avals de condicions avantatjoses específica per a les empreses culturals (CrèditCultura).

05/2001 05/2002

Cap d’Administració

INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)

Pressupost: 14 M€ (2002)

Empleats: 14 (2002)

L’any 2001 tenia al meu càrrec els serveis de Recursos Humans, Assessoria Jurídica i Gestió Econòmica. Conjuntament amb el director vam definir i planificar les línies d’actuació que calia implementar i els objectius a curt i mig termini que es volien aconseguir.

Assoliments professionals

 1. Posada en funcionament de l’ICIC i integració del personal traspassat des del Departament de Cultura a la nova cultura corporativa de l’ICIC.

07/1997 05/2001

Tècnica Superior Economista

DEPARTAMENT DE CULTURA - Servei de Gestió Econòmica

Com a Tècnica Superior Economista les meves responsabilitats al Servei de Gestió Econòmica eren: revisar els pressupostos anuals elaborats per les empreses i organismes autònoms adscrits al Departament de Cultura, revisar les seves auditories, estudiar les propostes de contractació de nou endeutament o refinançament de l’existent per part d’aquestes entitats quan es requeria l’aval del Departament i assessorar als alts càrrecs del Departament en matèria econòmica.

A mitjan 2000 vaig ser designada membre de la Comissió Tècnica encarregada d’elaborar el projecte del futur Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC).

Assoliments professionals

 1. Elaboració dels primers contractes-programa entre el Departament de Cultura i els seus consorcis i empreses públiques (Gran Teatre del Liceu, Teatre Nacional de Catalunya, Circuit de Catalunya...) per tal de fixar, d’una banda, les aportacions pressupostàries del Departament en els següents quatre anys i de l’altra, establir els compromisos a complir per part dels consorcis i empreses públiques en aquest període.